Căutare pe site:

Up

Licență 2018

Regulamentul privind organizarea și desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și master la Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, 2017-2018
Art. 22.
(1) Pentru susţinerea examenului de finalizare a studiilor, înscrierea candidaţilor care provin din Universitatea Petrol- Gaze din Ploieşti se face cu cel puţin 3 (trei) zile calendaristice înainte de începerea examenului la sediul Universității Petrol-Gaze din Ploiești.
(2) Din componența dosarului de examen, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, se elimină cerința de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformității cu originalul de către persoana care are atribuții desemnate în acest sens.
(3) Fiecare absolvent trebuie să depună, în momentul înscrierii, la secretarul comisiei, într-un
dosar plic, următoarele documente:
a)
cererea de înscriere (Anexa 12);
b)
copie după cartea de identitate;
c)
nota de lichidare;
d)
pagina cu titlul lucrării (Anexa 8), pagina cu datele iniţiale pentru proiectul de diplomă sau lucrarea de licenţă / disertaţie (Anexa 9) şi aprecierea conducătorului ştiinţific (Anexa 10). Secretarii comisiilor pentru examenele de finalizare a studiilor acceptă Anexele 8, 9 şi 10 din dosar numai dacă acestea sunt completate şi semnate, în original, de către absolvent, directorul de departament şi conducătorul ştiinţific (în această etapă nu este nevoie de avizul reprezentantului facultăţii). Avizul reprezentantului facultăţii se dă după ce secretariatul facultăţii primeşte, pe bază de proces verbal, şi verifică dosarele de înscriere de la secretarul comisiei. Anexele 8, 9 şi 10, completate şi semnate, în original, sunt incluse şi în proiectul de diplomă sau lucrarea de licenţă / disertaţie.
e)
proiectul de diplomă sau lucrarea de licenţă/disertaţie, în format tipărit și în format electronic (format PDF neprotejat, care să permită accesarea textului). Nu se admit fişiere sau pagini PDF scanate. Ordinea documentelor din proiectul de diplomă sau lucrarea de licenţă / disertaţie este următoarea:
pagina cu titlul lucrării (Anexa 8);
pagina cu datele iniţiale pentru proiectul de diplomă sau lucrarea de licenţă / disertaţie (Anexa 9);
aprecierea conducătorului ştiinţific (Anexa 10);
• cuprinsul proiectului de diplomă sau lucrării de licenţă/disertaţie, urmat de conţinutul acestuia / acesteia;
f) copie după chitanţa privind plata taxei de examinare în cuantum de 200 (două sute) lei, cuantum valabil pentru anul universitar 2017-2018, în cazul candidaţilor la examenul de finalizare a studiilor proveniţi dintre absolvenţii Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti care repetă examenul sau care nu l-au susţinut în primii doi ani de la absolvire.
(4) Secretarii comisiilor pentru examenele de finalizare a studiilor acceptă proiectul de diplomă sau lucrarea de licenţă / disertaţie dacă Anexele 8, 9 şi 10 sunt
completate şi semnate, de către absolvent, directorul de departament şi conducătorul ştiinţific (în această etapă nu este nevoie de avizul reprezentantului facultăţii).


Mai multe informații privind examenul de licență la CIG și Management ID se găsesc aici.

Anexa 8 - Prima pagină lucrare finalizare studii - 2 exemplare, 1 în dosarul de înscriere, 1 în proiect
Anexa 9 - Date inițiale lucrare finalizare studii - 2 exemplare, 1 în dosarul de înscriere, 1 în proiect
Anexa 10 - Apreciere conducator științific - 2 exemplare, 1 în dosarul de înscriere, 1 în proiect
Anexa 12 - Cerere înscriere examen finalizare studii - 1 exemplar în dosarul de înscriere
Notă de lichidare - 1 exemplar în dosarul de înscriere
Etichetă CD - 1 exemplar pe plicul CD-ului cu varianta electronică a proiectului
Regulamentul privind organizarea și desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență, 2017-2018
 
 
Powered by Phoca Download